STOWARZYSZENE

"NOWE-ZYCIE" Wspomóż Nas

Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE”

Stowarzyszenie powstało w roku 2017.  Naszym celem jest:

otaczanie opieką i wsparciem kobiet ciężarnych będących w trudnej sytuacji życiowej 
pomoc matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci 
pomoc w znalezieniu tymczasowego zastępczego mieszkania.pomoc rzeczowa w formie ubrań ,odzieży ,środków czystości ,artykułów spożywczych oraz rozwojowa dla dzieci i młodzieży
propagowanie ochrony dla tych najuboższych i najmłodszych dzieci wychowujących sięw rozbitych rodzinach przezsamotne matki lub samotnych ojców
działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
 działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, 
pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, 
działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet

stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).
 przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn
poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet 
aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet
edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej)
promocji działalności kulturotwórczej kobiet